Naše služby:

Strážna služba

Poskytujeme strážnu službu v súĺade s § 3 Zák. č. 473 / 2005 Z.z. na základe udelenej licencie č. PS 000995.

Vykonávame :

 • Ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracúvanie plánu ochrany,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

V prípade záujmu o tento druh služby je potrebný osobný kontakt, pri ktorom budú objasnené špecifické podmienky toho ktorého prípadu a stanovené riešenie situácie a následne aj určenie približnej ceny za poskytnuté služby.

Detektívne služby

Vykonávame detektívne služby obsahujúce široké spektrum činností, ktoré sa odvíjajú od konkrétneho prípadu a požiadavky klienta.

Do našej činnosti najbežnejšie patria prípady:

 • preverovania obchodných partnerov a osôb,
 • pátranie po osobách a majetku,
 • dokazovanie nevery,
 • kontrola zamestnancov,
 • získavanie dôkazov,
 • konzultačná činnosť a poradenstvo v právnej a bezpečnostnej problematike,
 • ďalšie služby, ktoré sú priamo prispôsobené požiadavkám klienta.

Tieto činnosti vykonávame výlučne v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a na základe licencie udelenej v zmysle tohto zákona.

Pátranie je vykonávané výhradne osobami s dlhoročnými skúsenosťami v obore a dlhoročnou bezpečnostnou praxou a príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Nevyhnutnou samozrejmosťou je diskrétnosť, individuálny prístup a spoľahlivosť pri riešení problému, ktorý sa prostredníctvom našej spoločnosti rozhodnete riešiť.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby :

 1. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomne.
 2. Nasleduje osobné stretnutie, kde nás oboznámite s Vaším problémom a my Vám navrhneme riešenia, ktoré sú vo vašom prípade relevantné. Budú dohodnuté finančné náležitosti, t. j. predpokladaná cena za služby a prípadná záloha.
 3. V prípade, že sa rozhodnete naše služby využiť, nasleduje podpísanie zmluvy o poskytovaní bezpečnostných alebo detektívnych služieb v zmysle zákona 473/2005 Z. z.
 4. Počas vykonávania pátrania a dohodnutých služieb ste priebežne informovaný o výsledkoch; prípad a vývoj jeho riešenia je s Vami konzultovaný. Priebežne je vyhotovovaná dokumentácia (foto, video, audio).
 5. Po ukončení / vyriešení prípadu Vám odovzdáme záverečnú správu, ktorá bude obsahovať vyššie uvedené záznamy, a bude Vám vystavená faktúra.
 6. Cena: určuje sa individuálne podľa náročnosti a rozsahu prípadu.